Allmänna villkor

Gäller från och med 2020-12-04

1. Generellt

1.1

P-Air AB, org.nr 559210-1637, (”Bolaget”), tillhandahåller parkeringstjänster med i förekommande fall möjlighet till laddning av el- och hybridfordon via appen P-Air (”P-Air”) till kunder i Sverige (”Kunden”). De tjänster (”Tjänsterna”) som tillhandahålls via P-Air beskrivs närmare nedan i punkt 3.1

1.2

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) tillämpas på de Tjänster som P-Air tillhandahåller till Kunden och kompletterar de specifika villkor som ingåtts eller ingås mellan P-Air och Kunden. För det fall att det skulle föreligga motstridighet mellan de specifika villkoren och de Allmänna Villkoren äger de specifika villkoren företräde.

1.3

Genom att Kunden via P-Air ansöker om registrering hos Bolaget (se punkt 3.2) för att använda P-Air godkänner och accepterar Kunden att bli bunden av dessa Allmänna Villkor. Bindande avtal (”Avtalet”) mellan Kunden och Bolaget uppkommer när Bolaget bekräftat Kundens registrering och Kunden får tillgång till Tjänsterna via P-Air. De Allmänna Villkoren är en del av Avtalet mellan Kunden och Bolaget.

2. Definitioner

2.1

Följande ord och begrepp ska i dessa Allmänna Villkor ha den innebörd som anges nedan:

”Allmänna Villkor” har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
”Avtalet” har den betydelse som framgår av punkt 1.3.
”Bolaget” har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
“Digital nyckel” innebär en digital nyckel som kunden erhåller via Bokning av P-plats via P-air och som nyttjas/krävs vid in- och utpassering av Parkeringsområden
”Fastighetsägare” avser de fastighetsägare och övriga hyresvärdar som tillhandahåller P-platser och som Bolaget samarbetar med.
”Kontokort” har den betydelse som anges i punkt 4.3.
”Kund” har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
”Laddningsställe” avser den utrustning inom en P-plats som möjliggör laddning av el- och hybridfordon.
”Lösenord” har den betydelse som anges i punkt 4.4.
”P-Air avser Bolagets applikation, P-Air, genom vilken Tjänsterna tillhandahålls Kunden.
”P-plats har den betydelse som anges i punkt 3.1.
”P-tid avser den tid en Kund bokat en P-plats.
”Parkeringsområden avser de avgränsade områden där P-platser är anordnade.
”Part” avser Bolaget och/eller Kunden.
”Personuppgiftspolicy” har den betydelse som anges i punkt 19.
”Samarbetspartner” avser Bolagets samarbetspartners. Fastighetsägaren omfattas inte av detta begrepp.
”Tjänst” har den betydelse som anges i punkt 3.1.
”Webbplatsen” avser Bolagets webbplats https://p-air.se/.
2.2

Begrepp som anges i singularis har motsvarande betydelse i pluralis och vice versa. Detsamma gäller begrepp som anges i bestämd respektive obestämd form.

3. Tjänsterna

3.1

P-Air är en applikation som ger Kunden möjlighet att i förväg boka en viss P-plats med i förekommande fall möjlighet till laddning av el- och hybridfordon (”Tjänsten” respektive ”P-plats”). Flertalet P-platser är inte tillgängliga för allmänheten förutom via P-Air och många P-platser ligger därtill i låsta privata byggnader. Förutom tryggheten i en sådan parkering innebär bokningsmöjligheten att Kunden vet att det finns en P-plats reserverad för Kunden och Kunden behöver således inte riskera att stå utan P-plats när Kunden väl kommer till Parkeringsområdet. Såväl Bokning som betalning sker via P-Air och när betalning skett erhåller Kunden en Digital Nyckel som kunden använder vid inpassering till Parkeringsområdet. Utöver Digital Nyckel erhåller Kunden även information om vilken P-plats inom Parkeringsområdet som bokats av Kunden.

3.2

Vid var tid gällande beskrivning av tillgängliga Tjänster finns att tillgå på Webbplatsen. På Webbplatsen framgår även samtliga Tjänster som Bolaget, vid var tid, tillhandahåller via P-Air.

4. Registrering

4.1

För att kunna nyttja P-Air och Tjänsterna och boka en P-plats krävs det att Kunden registrerar sig som användare hos Bolaget.

4.2

Ansökan görs via P-Air, via Webbplatsen eller på annat sätt som Bolaget anvisar. Bolaget förbehåller sig rätten att avslå registreringsansökan utan att ange orsak.

4.3

Registreringsansökan kan ske via Webbplatsen, P-Air eller på annat av Bolaget vid var tid anvisat sätt. I samband med registreringsansökan ska Kunden uppge efterfrågade uppgifter, såsom exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och i vart fall registreringsnummer till minst ett fordon. Utöver detta krävs uppgifter från Kunden om val av någon av de betalningsmetoder som Bolaget accepterar samt uppgifter om kontokort/kreditkort (tillsammans ”Kontokort”) eller (i förekommande fall) andra nödvändiga uppgifter för att elektronisk betalning ska kunna ske. När Kunden erhållit bekräftelse att ansökan accepterats är registreringen färdig och Kunden kan boka P-platser.

4.4

I samband med att Bolaget godkänner Kundens ansökan skickas ett unikt lösenord till Kunden som denna senare kan ersätta med eget lösenord (”Lösenord”) för att logga in på sitt konto på tillgängliga medier.

4.5

När ansökan har godkänts får Kunden en tidsbegränsad (icke exklusiv) rätt att använda P-Air och Tjänsterna. Rätten att använda P-Air och Tjänsterna går inte att överlåta eller på annat sätt upplåta och gäller under avtalstiden samt så länge Kunden har ett aktivt konto. En förutsättning för nyttjanderätten är att Kunden fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet. Bolaget förbehåller sig vidare rätten att avsluta ett konto om det inte sker någon Bokning genom kontot under en period om 2år.

4.6

Vissa Tjänster förutsätter att Kunden har aktiverat funktionen ”tillåt åtkomst till platsinfo” och/eller ”tillåt push-notiser” i sin mobiltelefon. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra teknisk plattform för P-Air och Tjänsterna och även rätten att uppdatera och vidareutveckla P-Air samt lägga till ytterligare tjänster till Tjänsterna utan föregående meddelande till Kunden.

5. Kundens ansvar och åtagande (utöver specifika åtaganden under punkt 6)

5.1

Kunden garanterar att de uppgifter som Kunden lämnat vid registrering och därefter i alla avseenden är korrekta och att uppgifterna omedelbart uppdateras om förhållanden, som medför att redan lämnade inte längre är korrekta, inträffar. Det är Kundens ansvar att Bokning av P-plats sker för rätt fordon. Bolaget ansvarar inte i något fall för felaktigt registrerade uppgifter, oavsett registreringsmetod.

5.2

Kunden ansvarar för att registrerat Kontokort är giltigt, inte är spärrat och att täckning för aktuella belopp finns. Senast en kalendermånad före det att Kontokortet upphör att gälla ska Kunden meddela Bolaget om uppgifter avseende nytt kontokort.

5.3

Kunden ska vid var tid följa Bolagets instruktioner.

5.4

Kunden ansvarar för att säkerställa att Lösenordet och Digital Nyckel förvaras och används på ett betryggande sätt, och inte lämnas ut eller annars görs åtkomliga för tredje part.

5.5

Om

(a)

Kunden har anledning att misstänka att någon obehörig kommit åt eller har kännedom om Lösenordet och/eller Digital Nyckel;

(b)

Kunden har anledning att misstänka att någon ändrat Kundens registrerade uppgifter; eller om det registrerade fordonet/fordonen överlåts eller på annat sätt kommer ut Kundens besittning

ska Kunden utan dröjsmål informera Bolaget om sådant förhållande så att Bolaget kan vidta lämpliga åtgärder, såsom att spärra Lösenordet och/eller Digital Nyckel och/eller Kundens konto alternativt uppdatera Kundens registrerade uppgifter. Meddelande sker via Webbplatsen eller genom P-Air.

Utöver ovan ska Kunden även i övrigt hålla Bolaget underrättat om förhållanden som är av betydelse för Avtalet och/eller Tjänsternas utförande.

5.6

Kunden ansvarar för att all extern utrustning som behövs för nyttjande av P-Air och Tjänsterna såsom mobiltelefon, läsplatta, dator eller annan teknisk utrustning fungerar korrekt och vid var tid är kompatibel med P-Air och Tjänsterna. Kunden ansvarar också för att uppdatera P-Air till senaste version. Kravspecifikation finns tillgänglig på Webbplatsen.

6. P-Air – Närmare om parkering och laddning via P-Air

6.1

Genom P-Air kan Kunden söka tillgänglig P-plats med i förekommande möjlighet till laddning så nära destinationen som möjligt, boka tillgängliga P-platser, betala för boka P-plats samt, om möjligt, förlänga P-tiden. Bolaget ansvarar inte för att det finns en tillgänglig P-plats att boka eller att P-tiden på en bokad P-plats, efter att denna gått ut, går att förlänga.

6.2

Bokning och betalning av bokad P-plats sker direkt till Bolaget genom P-Air. Aktuell taxa och totalt belopp för bokad P-plats (inklusive mervärdesskatt) framgår av P-Air. Bokning anses genomförd när Kunden erhållit bekräftelse på att betalningen accepterats samt fått en QR-kod och det är inte förrän när så har skett som en P-plats kan nyttjas.

6.3

Förutsatt att Kunden ställt in push-notiser för P-Air får kunden en notis såväl innan en P-tid börjar som innan en P-tid utgår.

6.4

Det är Kundens ansvar att kontrollera att Bokning har skett och att betalning har genomförts.

6.5

Tjänsterna kan endast användas på de Parkeringsområden och de P-platser som är anslutna till P-Air och Kunden kan endast nyttja bokad P-plats. De Parkeringsområden och de P-platser som är anslutna till P-Air framgår av såväl Webbplatsen som P-Air.

6.6

Kunden ansvarar för Digital Nyckel och förbinder sig att förhindra obehörig åtkomst till Digital Nyckel.

6.7

Kunden ska vid in- och utpassage från Parkeringsområde tillse att inte någon obehörig person ges tillträde till Parkeringsområdet.

6.8

Uppgifter om genomförda parkeringar kan för en tid om 2 år, efter genomförd parkering, fås vid förfrågan till support.

6.9

Anslutna Parkeringsområden och P-platser är skyltade med P-Airs dekaler och logotype samt med generell information om villkor för nyttjande.

6.10

DET ÄR ALLTID KUNDENS ANSVAR ATT KONTROLLERA ATT PARKERING SKER PÅ BOKAD P-PLATS, ATT KONTROLLERA P-TIDENS LÄNGD OCH ATT KONTROLLERA ATT EN PÅBÖRJAD PARKERING AVSLUTAS.

6.11

Kunden är skyldig att följa lagar och regler samt de bestämmelser som de olika Fastighetsägarna har fastställt för respektive Parkeringsområde.

6.12

Kunden ansvarar för nedskräpning, utsläpp av olja eller andra miljöfarliga ämnen eller annan förorening som sker på P-platsen under P-tiden.

6.13

Kundens rätt att nyttja P-plats upphör vid P-tidens utgång.

6.14

Kunden har inte rätt att låta annan än Kunden nyttja P-platsen under P-tiden.

6.15

Kunden ansvara för att hålla egendom som

6.16

P-Air är normalt tillgänglig dygnet runt. Planerade driftstopp för uppgraderingar, ändringar och underhåll kan emellertid förekomma. Kunden är införstådd med att mjukvara aldrig kan testas i alla tänkbara situationer och att avvikelser i funktionalitet samt oförutsedda fel och avbrott kan uppstå. Avbrott på grund av oförutsedda händelser åtgärdas snarast av Bolaget. Bolaget ansvarar inte för skador eller förluster som uppkommer i anledning av att P-Air inte är tillgänglig, är ur funktion eller innehåller fel.

6.17

Laddningsstället är normalt tillgängligt dygnet runt. Planerade driftstopp kan emellertid förekomma. Kunden är införstådd med att avvikelser i funktionalitet samt oförutsedda fel och avbrott kan uppstå. Avbrott på grund av oförutsedda händelser åtgärdas snarast av Bolaget eller tredje part. Bolaget ansvarar inte för skador eller förluster som uppkommer i anledning av att Laddningsstället inte är tillgängligt, är ur funktion eller är i felaktigt skick.

6.18

Laddningsförmågan, det vill säga hur snabbt el- och hybridfordonets batteri laddas, är avhängig flera faktorer såsom till exempel el- och hybridfordonets tekniska förutsättningar, batteriets laddningsnivå och Laddningsställets kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt som el- och hybridfordonet kan tillgodogöra sig. Bolaget kan därför inte garantera att laddning av el- och hybridfordon kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt.

6.19

Det är Kundens ansvar att laddning av el- och hybridfordon påbörjas och avslutas enligt instruktioner. För att försäkra sig om att laddningen har påbörjats, ska Kunden ta del av informationen från laddaren och beakta el- och hybridfordonets instrumentering. Det är också Kundens ansvar att säkerställa att el- och hybridfordonet och eventuellt medföljande laddkabel har rätt förutsättningar att ladda vid Laddningsställe.

6.20

Bolaget har rätt att uppdatera P-Air med nya funktioner och i övrigt ändra P-Air för att exempelvis anpassa P-Air till ny teknik, ny säkerhetsstandard eller nya administrativa rutiner.

7. Felparkerings- och kontrollavgifter

7.1

Bolaget (och andra aktörer anlitade av Fastighetsägare) äger rätt att ta ut felparkerings- och kontrollavgifter av Kund bland annat om Kund parkerat på tid som inte betalning är erlagd för, på annan än bokad P-plats eller om Kunden inte följt övriga anvisningar för ett specifikt Parkeringsområde. Bolaget har även rätt att, i den utsträckning tillämpliga lagar och regler tillåter, anordna så att felparkerat fordon bortforslas.

8. Kartor och positionering

8.1

Genom att ge P-Air tillgång till mobilens platsinfo och genom att tillåta push-notiser kan Kunden via P-Air se närmaste tillgängliga Parkeringsområde och P-plats.

9. Priser, avgifter och betalningsvillkor

9.1

Parkeringsavgifter och eventuella avgifter varierar mellan de olika Parkeringsområdena. Inför varje bokningstillfälle informeras Kunden om aktuellt pris för en P-plats. Samtliga priser och avgifter anges inklusive moms.

9.2

Betalning sker genom debitering av Kundens registrerade Kontokort eller genom annan av betalningsmetod som Bolaget accepterat. Kunden väljer och godkänner betalningsmetod i samband med registreringsansökan. För information om övriga betalningsvillkor hänvisas till aktuell betaltjänstleverantör. Betalning av felparkerings- och kontrollavgifter ska ske i enlighet med instruktioner på parkeringsbot.

9.3

Om betalning inte sker i rätt tid har Bolaget rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess full betalning har erlagts. Bolaget har även rätt till ersättning för kostnader (såsom betalningspåminnelse och inkassokrav) för indrivning av förfallet belopp.

10. Immateriella rättigheter m.m.

10.1

All upphovsrätt (inklusive rätt till programvara, källkod, objektkod och algoritmer) och andra immateriella rättigheter (inklusive varumärkesrätt och patent) hänförliga till P-Air (och dess innehåll) och Bolaget innehas eller licensieras av Bolaget eller dess leverantörer och Samarbetspartners. Inga sådana rättigheter överförs på något sätt till Kunden – vare sig genom Avtalet eller genom nyttjandet av P-Air. Kunden har inte rätt att kopiera, distribuera, sälja, publicera, överlåta, låna ut, upplåta i andra hand, modifiera, eller på annat sätt förfoga över eller vidta någon åtgärd avseende den mjukvara som P-Air använder. Kunden har inte rätt att ägna sig åt s.k. reverse engineering, dekompilering, demontering eller på annat sätt försöka komma åt mjukvarans källkod.

10.2

Kunden ska se till att all information och material som överförs till P-Air är fri från skadliga element eller programkod eller sabotageprogram (såsom virus och trojaner). Kunden ansvarar för att information som Kunden laddar upp på Webbplatsen eller gör tillgänglig genom P-Air inte gör intrång i annans rättigheter eller annars står i strid med lag, reglering eller annans rätt.

10.3

Bolaget tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda data. Bolaget ansvarar inte för om data, trots vidtagna säkerhetsåtgärder, har blivit tillgängliga för tredje part utan att Bolaget agerat vårdslöst.

11. Bolagets ansvar

11.1

Bolaget är inte ansvarigt för skada eller förlust som Kunden orsakats till följd av:

(a)

Kundens fel eller försummelse, inklusive att Kunden inte korrekt påbörjat eller avslutat Tjänst (oavsett om Kunden valt att erhålla en påminnelse eller push-notis från Bolaget) eller att Kunden nyttjat fel P-plats eller nyttjat P-plats även efter att P-tiden gått ut,

(b)

att Kunden inte tillgodogjort sig tillhandahållen information,

(c)

att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet eller i övrigt inte följt Bolagets instruktioner,

(d)

att Kunden parkerat sitt fordon i strid med tillämpliga lagar, regler och/eller bestämmelser som fastställs av relevant Fastighetsägare eller som i övrigt är tillämpliga i förhållande till den P-plats där Kunden parkerar fordonet,

(e)

fel eller bristande funktionalitet som är hänförlig till Kundens mobiltelefon eller annan teknisk utrustning (såsom t.ex. avstängning eller urladdning),

(f)

avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller andra kommunikationsförbindelser, eller teleoperatörs eller elleverantörs åtgärd eller underlåtelse som påverkar Tjänsts funktionalitet eller dess tillhandahållande,

(g)

avbrott i eller bristande tillgänglighet till Tjänst,

(h)

skador på eller förlust av fordon eller annan egendom,

(i)

obehörig användning av Lösenordet och/eller Tjänst, eller Force majeure (se punkt 17).

(j)

bristande kompabilitet mellan Kundens bil och Laddningsstället eller på grund av Kundens användning av Tjänsten eller Laddningsstället i strid med vid var tidgällande instruktioner och tekniska krav som framgår av Avtalet eller som Bolaget på annat sätt meddelat Kunden.

11.2

Bolagets sammantagna ersättningsskyldighet ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp, om Bolaget inte har agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

11.3

Bolaget ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada eller följdskada såsom exempelvis utebliven vinst. Bolaget ansvarar inte heller för skada i förhållandet mellan Kunden och tredje part.

12. Kundens ersättningsansvar

12.1

Kunden ska hålla Bolaget skadeslöst för den skada eller förlust som Bolaget orsakas till följd av Kundens fel eller försummelse eller att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet eller i övrigt inte följt Bolagets instruktioner.

12.2

Om Kunden genom fel eller försummelse orsakar skada på Laddningsstället ska Kunden ersätta Bolaget eller tredje part för skadan.

12.3

Kunden ska vidare hålla Bolaget skadeslös från alla krav som riktas mot Bolaget från tredje part som är en direkt eller indirekt följd av Kundens nyttjande av P-Air.

13. Reklamation

13.1

Eventuell reklamation av Kunden ska ske utan dröjsmål och senast inom 60 dagar från det att den händelse som gett upphov till reklamationen inträffade alternativt att Kunden fick eller bort ha fått kännedom om en debitering som Kunden önskar reklamera. Reklamationen ska tydligt ange felets slag. Kunden ska i skälig utsträckning vara Bolaget behjälplig vid eventuell utredning till följd av reklamation.

14. Meddelanden (kundtjänst)

14.1

Meddelanden som inte går att förmedla via P-Air eller Webbplatsen ska kommuniceras till Bolagets kundtjänst enligt nedan:

Telefonnummer: 036-330 00 90
E-postadress: info@pair.se
Adress: Hamngatan 2, 553 16 Jönköping

15. Avtalstid, förtida upphörande m.m.

15.1

Avtalet gäller från och med det att Bolaget har bekräftat Kundens registrering (se punkt 4) till dess det upphör att gälla i enlighet med Avtalet, eller så som annars skriftligen har avtalats.

15.2

Kunden kan säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom meddelande till Bolagets kundtjänst.

15.3

Bolaget har rätt att omedelbart stänga av Kundens tillgång till P-Air och avsluta Kundens konto och/eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om

(a)

Kunden väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet, Kunden inte uppfyller, eller det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att uppfylla, sina betalningsskyldigheter gentemot Bolaget eller inte har ett giltigt kontokort eller annan betalningsmetod, såsom tillämpligt, registrerat genom Bolaget,

(b)

Kunden enligt Bolagets skäliga bedömning kan förväntas hamna på obestånd,

(c)

Kunden använder P-Air i strid med Avtalet eller på ett sätt som kan orsaka Bolaget eller tredje part skada,

(d)

Kunden upprepade gånger har parkerat sitt fordon i strid med tillämpliga lagar, regler och/eller bestämmelser som fastställs av Fastighetsägare,

(e)

Kunden lämnat felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter, eller Bolaget vid en samlad bedömning gör det sannolikt att Kunden kan anses vara delaktig i, på annat sätt ha samröre med, brottslig verksamhet.

15.4

Avtalets upphörande (oavsett anledning) ska inte påverka Parts rättigheter och/eller skyldigheter som har uppkommit före tidpunkten för Avtalets upphörande.

16. Ångerrätt

16.1

För privatkunder gäller att Kundens beställning av P-Air omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda en beställning av P-Air inom ramen för Avtalet utan att ange något skäl (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Kunden fått en bekräftelse av sin beställning (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång meddela Bolaget om att Kunden vill frånträda sin beställning (det räcker med att Kundens meddelande har skickats innan ångerfristen gått ut). Kunden kan även använda standardblanketten som Konsumentverket tagit fram och som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

16.2

Observera att ångerrätten är begränsad. Om Kunden påbörjar användningen av P-Air samtycker Kunden till att Bolaget påbörjar fullgörandet av leveransen av P-Air, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut och att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Kunden medger således att denne inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Kunden påbörjar användningen av P-Air.

16.3

Om Kunden frånträder en beställning med stöd av ångerrätten kommer Bolaget utan avdrag återbetala vad Kunden erlagt för P-Air som omfattas av den aktuella beställningen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Bolaget underrättades om Kundens beslut att frånträda beställningen. Kunden har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda Avtalet genom att meddela Bolaget om detta inom 14 dagar från godkänd registrering.

17. Force Majeure

17.1

Bolaget ska inte ansvara, eller vara ersättningsskyldig, för någon brist eller försening avseende Bolagets åtaganden enligt Avtalet om bristen eller förseningen beror på omständighet utom Bolagets kontroll. Exempel på omständighet utom Bolagets kontroll är eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, epidemi, strejk, avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller annan kommunikationsförbindelse, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd.

18. Sekretess

18.1

Parterna förbinder sig att inte utan den andra Partens samtycke röja konfidentiell information avseende denne. Kunden är dock införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att tillhandhålla information om Tjänsterna och dess användning till Fastighetsägare och Samarbetspartners i syfte att fullgöra sina åtaganden gentemot dessa. Kunden är vidare införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att rapportera eventuella missbruk av Tjänsterna, brottslig verksamhet, bedrägliga eller olämpliga beteenden och/eller misstankar därom till polisen eller andra myndigheter.

19. Behandling av personuppgifter m.m.

19.1

Personuppgifter behandlas och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning samt i enlighet med Bolagets vid var tid gällande personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”). Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig såväl på Webbplatsen som via P-Air.

19.2

Kunden har rätt att när som helst begära radering av sitt användarkonto och tillhörande personuppgifter med undantag för uppgifter som Bolaget är juridiskt skyldig att behålla.

20. Ändringar, överlåtelse m.m.

20.1

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar förmedlas via P-Air och på Webbplatsen. Om Kunden därefter fortsätter att använda P-Air även efter det att ändringar publicerats anses Kunden ha godkänt ändringarna.

20.2

Vid var tid gällande Allmänna Villkor finns tillgängliga på såväl via P-Air som på Webbplatsen.

20.3

Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Kundens medgivande. Vidare har Bolaget rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet.

20.4

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Bolagets skriftliga medgivande.

21. Övrigt

21.1

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Avtalet berör.

21.2

Parterna är överens om att om någon bestämmelse i Avtalet skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga villkor i Avtalet gälla i tillåten utsträckning.

22. Tvister och tillämplig lag

22.1

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

22.2

Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Parterna. Om Parterna inte kan nå en överenskommelse kan tvisten, på Kundens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

22.3

EU-kommissionen erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

22.4

Denna punkt ska gälla även efter Avtalets upphörande.